Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

W tym wpisie dowiecie się jakie są podstawowe przesłanki złożenia wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności oraz gdzie taki wniosek należy złożyć. Zwrócimy również uwagę na elementy samego wniosku  – pisma, które musi zostać złożone w sądzie, aby uzyskać odroczenie kary.

Z odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności, skorzystać może każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności. Odroczenie wykonywania kary możliwe jest jedynie wówczas, gdy wykonywanie kary nie zostało jeszcze rozpoczęte, nie można zatem wnioskować o odroczenie kary już odbywanej. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności skazany powinien skierować do sądu, który wydał wyrok w jego sprawie. Wniosek może zostać złożony przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora, kuratora sądowego. Podlega on opłacie w kwocie 80 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu, który wydał wyrok.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Podstawowe dane skazanego, tj.: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania;
 2. Wskazanie sądu właściwego do złożenia wniosku;
 3. Wskazanie wyroku;
 4. Opis przyczyn odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 5. Wniosek o odstąpienie od zarządzania wykonania kary;
 6. Uzasadnienie wniosku;
 7. Datę i podpis skazanego;
 8. Załączniki, tj.: dowód uiszczenia opłaty oraz dokumenty, na które się powołujemy.

Jakie są obowiązki skazanego w trakcie odroczenia?

Sąd ma prawo zobowiązać skazanego do podejmowania różnych działań w trakcie odroczenia. Przykładowo, skazanego można zobowiązać do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, poddania się terapii, leczenia lub rehabilitacji, udziału w zajęciach i szkoleniach, można go również zobowiązać do zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji. W trakcie odroczenia sąd może kontrolować (w drodze wywiadu środowiskowego) czy skazany wywiązuje się z nałożonych obowiązków.

Czy odroczenie może zostać skazanemu odwołane?

Tak, sąd może odwołać odroczenie:

-w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone,

-w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone 

-albo gdy skazany rażąco narusza porządek prawny jak również z powodu niewykonywania obowiązków, o których mowa powyżej.

Zachęcamy do zakupu wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary z uwagi na zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia

Możesz również zamówić:

 1. Poradę prawną na telefon
 2. Reprezentację na wokandzie