Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. [Postanowienia wstępne] Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określa:
 1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej zdalekaodceli.pl przez Usługodawcę.
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. tryb przetwarzania danych osobowych podanych przez Usługobiorcę.
2. [Definicje]
 1. Operator: operator strony Spółka AppLaw Sp. z o.o. będąca jednocześnie administratorem podanych przez Usługobiorcę danych osobowych.
 2. Usługodawca: Spółka AppLaw Sp. z o.o. oraz jej podwykonawcy/zleceniobiorcy.
 3. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawcy świadczą usługi prawne.
 4. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawców z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, doradztwo księgowe i finansowe, przygotowywanie pism prawnych (dalej również: „usługa”)
 5. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawcy:
    1. informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją.
    2. w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcami, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).
3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawców]
 1. Usługodawca oświadcza, że jego przeważającym rodzajem działalności gospodarczej jest działalność prawnicza.
 2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z Usługodawcą:
    1. telefonicznie pod nr telefonu: +48664773089
    2. mailowo pod adresem: kontakt@applaw.com.pl
 3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządzają Ofertę.
 4. Usługodawcy w celu sporządzenia Oferty mogą poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.
 5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawców dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.
 6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcom wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcami umowę o świadczenie usług prawnych.
 7. Usługodawcy mogą powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności adwokatom, radcom prawnym, aplikantom adwokackim, aplikantom radcowskim, doradcom podatkowym, księgowym.
 8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]
 1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawców reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności, która zostanie rozpatrzona w terminie wynikającym z ustawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wytoczyć powództwo do sądu powszechnego.
 3. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.
5. [Przetwarzanie danych osobowych]
 1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, Usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
 2. Usługobiorca wyrażają zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia na jego rzecz usługi, w tym reprezentowania go w sporach z drugą stroną lub organem oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
 3. Usługodawca oraz podmioty i osoby z nimi współpracujące, przetwarzają dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi, w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca oświadcza, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – realizacja zasady integralności i poufności.
 5. Usługodawca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.
 6. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Usługobiorców podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez Usługodawcę, podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawcy na podstawie zawartych umów. W szczególności mogą to być podmioty kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską bądź płatniczą oraz zleceniobiorcy Usługodawcy.
 7. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.
 10. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Natomiast dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności Usługodawcy będę przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Usługodawcy.
 11. W sytuacji, gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
 1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
    1. dostęp do Internetu,
    2. przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
    3. poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
    4. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze zasady świadczenia usług drogą elektroniczną wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.