Przerwa w karze pozbawienia wolności

O przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności ubiegać się może każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności. Warunkiem jest rozpoczęcie odbywania kary, czyli osadzenie w zakładzie karnym.

Do jakiego Sądu składa się wniosek?

Wniosek o udzielenie przerwy należy skierować do sądu penitencjarnego właściwego ze względu na położenie jednostki penitencjarnej, w której odbywa karę. Wniosek taki może zostać złożony przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora, kuratora sądowego, dyrektora zakładu karnego. Podlega on opłacie w kwocie 60 zł.

W jakich przypadkach Sąd zobowiązany jest udzielić skazanemu przerwy?

Istnieją dwie przyczyny, w których sąd zobligowany jest udzielić skazanemu przerwę, jest to:

  1. Choroby psychiczna skazanego;
  2. Inna ciężka choroby uniemożliwiająca wykonywanie kary.

W jakich przypadkach Sąd może udzielić skazanemu przerwy?

Sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Za ważne względy rodzinne lub osobiste uznań można przykładowo:

-chorobę skazanego (inna niż uzasadniająca udzielenie obligatoryjne przerwy w wykonywaniu kary),

-chorobę członka rodziny wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany,

-konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.,

-okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia

-potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego,

-wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki

-wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby

Nie jest możliwe podanie w sposób wyczerpujący wszystkich sytuacji, które można utożsamić ze zbyt ciężkimi skutkami dla skazanego lub jego rodziny, które mogą być wynikiem osadzenia go w zakładzie karnym. 

Zachęcamy do zakupu wniosku o przerwę w karze pozbawienia wolności. Pismo nie jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

  1. Wniosek o przerwę w karze z powodu stanu zdrowia
  2. Wniosek o przerwę w karze z powodu sytuacji rodzinnej i osobistej

Możesz również zamówić:

  1. Poradę prawną na telefon
  2. Reprezentację na wokandzie