Odroczenie kary pozbawienia wolności

W poprzednim wpisie dowiedzieliście się jakie są podstawowe przesłanki wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności oraz gdzie taki wniosek należy złożyć i ile kosztuje. W tym, powiemy siebie kiedy sąd musi, a kiedy tylko może odroczyć skazanemu wykonanie kary.

Fakultatywne odroczenie kary

Sąd może, ale nie musi odroczyć skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli:

  1. Natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
  2. Liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Zbyt ciężkie skutki dla skazanego i jego rodziny polegają zazwyczaj na wywołaniu takiej sytuacji, w której pobyt w więzieniu spowodowałoby rażące i niesprawiedliwe pogorszenie sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i osobistej skazanego oraz jego rodziny. To pogorszenie mogłoby wywołać stałe i nieodwracalne zmiany na szkodę skazanego i jego rodziny, np. chorobę lub inwalidztwo. W takim wypadku sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy.

Jeżeli nie da się jednak zapewnić skazanemu warunków odbywania kary wymaganych przez przepisy prawa z uwagi na nadmierną liczbę osadzonych, odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, ale łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku.

W przypadku ciąży i urodzenia dziecka sąd również może odroczyć wykonywanie kary. Odnosi się to nie tylko do okresu samej ciąży i okresu po urodzeniu dziecka, ale także do okresu sprawowania nad nim opieki (do ukończenia przez nie trzeciego roku życia).

Obligatoryjne odroczenie kary

Sąd musi udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w przypadku gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia mu wykonywanie kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Wniosek może złożyć skazany lub jego pełnomocnik. Należy pamiętać o tym, aby do wniosku dołączyć pełną posiadaną dokumentację medyczną.

Zachęcamy do zakupu wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary z uwagi na zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia

Możesz również zamówić:

  1. Poradę prawną na telefon
  2. Reprezentację na wokandzie