Kto może dostać dozór elektroniczny?

Dziś słów kilka o dozorze elektronicznym. Dozór daje osobie skazanej na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, zwanej potocznie „odsiadką”, możliwość ubiegania się o odbycie tej kary bez konieczności stawiania się w zakładzie karnym (czyli w warunkach wolnościowych, „domowych”). W trakcie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, należy się jednak liczyć z możliwością kontroli naszego zachowania przy użyciu środków technicznych. Nałożone zostają też na nas pewne obowiązki, o czym napiszemy w innym wpisie.

Warunki, które należy łącznie spełnić, aby móc wystąpić do sądu z wnioskiem się o wyrażenie zgody na odbywanie kary formie dozoru elektronicznego, są następujące:

1. Wobec skazanego musi zostać orzeczona kara pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy (przesłankę tę zmieniła tzw. ustawa covidowa, wcześniej był to 1 rok);

2. Nie mogą zachodzić warunki przewidziane w art. 64 k.k. (tj. czyn nie mógł zostać popełniony w warunkach recydywy i recydywy wielokrotnej);

3. Zastosowanie dozoru będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;

4. Skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu, a osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym muszą wyrazić zgodę na odbywanie kary w tym systemie (zgoda na piśmie);

5. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, innymi słowy muszą zostać spełnione pewne okoliczności, obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz muszą istnieć możliwości organizacyjne ich obsługi.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już wykonywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają jego dotychczasowa postawa i zachowanie.

Zachęcamy do zakupu wniosku o dozór elektorniczny. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

  1. Wniosek o dozór elektroniczny (kara na wolności)

Możesz również zamówić:

  1. Poradę prawną na telefon
  2. Reprezentację na wokandzie