Gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Dziś znów kilka słów o dozorze elektronicznym. W poprzednim wpisie dowiedzieliście się jakie są warunki uzyskania zgody na odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego. Dzisiaj piszemy tym gdzie taki wniosek trzeba złożyć i jakie wymagania musi wniosek spełnić. Przypomnijmy, że dozór daje osobie skazanej na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, możliwość ubiegania się o odbywanie kary w warunkach wolnościowych, „domowych”.

Co powinien zawierać wniosek o dozór?

Wniosek o dozór powinien zawierać kilka elementów:

  1. Oznaczenie sądu (zawsze sądu okręgowego), gdzie skazany przebywa, zamieszkuje lub odbywa karę;
  2. Dane osobowe – imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL skazanego oraz serię i numer dowodu osobistego;
  3. Adres, pod którym skazany będzie odbywał karę oraz numer kontaktowy do osoby przebywającej w miejscu, gdzie kara w systemie dozoru elektronicznego ma być odbywana;
  4. Uzasadnienie wniosku, które musi zawierać opis sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej skazanego oraz argumentacją przemawiającą za tym, aby sąd pozytywnie uznał nasz wniosek.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dozór?

Do wniosku skazany musi dołączyć:

  1. Zgodę osób pełnoletnich zamieszkujące wspólnie ze skazanym na odbywanie przez niego kary w tym systemie w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy zamieszkujące ze skazanym nie wyraziły zgody na odbywanie przez niego kary w ramach dozoru elektronicznego sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu;
  2. Harmonogram dozoru, w którym skazany podaje godziny w jakich pracuje oraz inne niezbędne czynności, które wykonuje regularnie np. udział w nabożeństwie, spotkanie z rodziną itd. aby w tym czasie mógł opuścić miejsce zamieszkania.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektorniczny?

Zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wydaje sąd okręgowy (sąd penitencjarny), gdzie skazany przebywa. Wniosek może zostać złożony zarówno przed osadzeniem jak i już w trakcie odbywania kary. Procedurę udzielenia zgody na dozór rozpoczyna właśnie złożenie przez skazanego wniosku, który może przygotować sam, albo skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Zachęcamy do zakupu wniosku o dozór elektorniczny. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

  1. Wniosek o dozór elektroniczny (kara na wolności)

Możesz również zamówić:

  1. Poradę prawną na telefon
  2. Reprezentację na wokandzie